Artikelserie om nya skolpolitiken i Skola och samhälle

I veckan publicerades i SKola och samhälle min tredelade analys av de skolpolitiska reformförslagen som detaljeras i Tidöavtalet, avtalet mellan den nytillträdda Kristersonregeringen med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna och regeringens stödparti Sverigedemokraterna.

Artiklarna finns via de här länkarna:

Magnússon, G. (17-19/10 2022) Artikelserie i tre delar om Tidöavtalets skolpolitik. Skola och samhälle:

Här nedanför har jag dock fört ihop de tre artiklarna till en enda lång essä (så skrevs de faktiskt ursprungligen) som jag tror kan ge en annan sorts läsning.

Om den nya regeringen och skolpolitiken

Fredagen 14 oktober presenterades äntligen resultatet av en månads regeringsförhandlingar. Ulf Kristerson kunde därmed, på fjärde försöket, äntligen se fram emot en statsministeromröstning som inte skulle sluta med en garanterad förlust (hur den slutar återstår dock att se). Kristdemokraterna kunde luta sig tillbaka på det noggrant frammejslade syskonskapet mellan Ebba Busch, Ulf Kristerson. Liberalerna klarade sig precis över riksdagsgränsen och fick med tanke på valresultatet oproportionerligt stor utdelning i form av platser i regeringen.

Sverigedemokraterna är dock Tidöavtalets stora segrare. Inte nog med att SD får ordförandeposter i tunga utskott, de lyckades också förhandla sig till ett guldläge bredvid regeringen. Utan ministerposter och med beteckningen stödparti präglar Sverigedemokraternas politiska program ändå kriminalpolitiken och deras invandringspolitik anammas i huvuddrag av den nya regeringen. SD kan helt enkelt inte förlora på samarbetet. Den politik som SD lyckas driva igenom blir i väljarnas ögon verklighet tack vare just SD. Den politik de inte lyckas driva fram blir däremot regeringens fel. Deras avtryck på mandatperiodens politik kommer vara enormt, men de slipper ta ansvar.

Liberalernas Johan Pehrsson twittrade dock om avtalet som en liberal seger:

Maktskifte! Det liberala avtrycket är bergfast. För kunskapsskolan. För den fossilfria energin. För integrationen. Och för rättsstaten. Aborträtten ska grundlagsskyddas. Kulturens oberoende stärkas. Public service långsiktiga finansieringar består.”

Han avslutade tweeten med ett Chamberlain-aktigt utrop: Socialliberalism, i vår tid!” Den historiska parallellen undflyr nog endast det forna bildningspartiet. Det kan hända att Pehrson läst en annan text än alla vi andra, för socialliberalism går endast att hitta här om man håller dokumentet långt ifrån sig, kisar och läser sedan någon annan text, åtminstone om gängse definitioner av liberalismens grenar ska ha någon betydelse – ett faktum som Liberalernas företrädare på sina håll i landet också påpekat. Pehrson twittrade också att aborträttens grundlagsskyddande ska tolkas som att ”en röst på Liberalerna är en röst på kvinnors rättigheter”. Det är välkommet att aborträtten säkras, inte minst med tanke på hur de inre tongångarna gått i samarbetspartierna, samt i diverse omröstningar men noteras bör att kvinnor som är arbetslösa, sjukskrivna, tiggare, asylsökande, flyktingar, de som vill ha en kjolen kortare än vad Barbara Bergströms smak tillåter eller utländska medborgare som med ”bristande vandel” råkar ”missakta befolkningen” (s.37 i avtalet) snarare bör räkna med kraftig avgränsning av sina rättigheter.

Vi är därför många som står förbluffade över Liberalernas perspektiv på både själva valrörelsen, valet och dess resultat. Resultat, som nu ska få konkret uttryck inte bara i avtal utan i politisk handling. Men för varje problem finns en lösning om man anammar Pehrssons imponerande politiska kappvändarakrobatik på presskonferensen den 14 oktober: ”Mitt parti består av kloka människor som förstår att när man går till val så säger man en sak, sen genomförs valet och så säger man en sak också efter valet”. Det som kvarstår av Liberalernas väljarkår får ”låta det sjunka in” för att citera Ebba Busch.

Det blir därför av intresse att undersöka hur Liberalerna lyckats med en av sina största hjärtefrågor. Finns det en tydlig påverkan där? Är det en ny politisk inriktning som kan spåras eller kan skolpolitiken fortfarande här härledas till det björklundska arvet?

Skolfrågorna formuleras under de femte direktivskapitlet i avtalet (pdf här) och omfattar ungefär sju sidor. Samarbetsprojektet Skolan, som kapitlet kallas, har syftet att ”ta fram och genomföra konkreta politiska förslag som löser Sveriges viktigaste samhällsproblem på skolans område”. Det må låta lovande men formuleringen är inte särskilt substantiell. Det är dock intressant att se hur skolan kopplas till samhällsproblem, något som i utbildningsforskning emellanåt kallas för ”educationalization of social problems”, ett begrepp som beskriver hur samhällsfrågor som arbetslöshet, integration och nationell konkurrenskraft blir frågor som skolsystemet ska lösa. Under syftet lyfts å andra sidan fem konkreta mål som samarbetet ska uppnå:

  • Lyfta kunskapsresultaten i den svenska skolan, såväl generellt som för de elever som behöver extra stöd eller som kan gå fortare fram
  • Varaktigt stärka tryggheten och arbetsron i skolan
  • Utveckla rätten att välja skola och tillvarata mångfalden av utförare, och samtidigt kraftigt minska utrymmet för aktörer med kvalitetsbrister
  • Höja läraryrkets status och förbättra arbetsvillkoren
  • Ge skolan i hela Sverige likvärdiga förutsättningar och stärka verksamhetens kvalitet

Målen innehåller varken något specifikt borgerligt eller liberalt, utan återspeglar ungefär de problemformuleringar som gått i arv mellan de flesta av 2000-talets regeringar. Målen bryts ned i mer konkreta reformförslag som kan kategoriseras från frågor som förläggs till utredningar till mer direkta reforminitiativ.

Avtalstexten är dock tydlig med att det sakpolitiska samarbetet kommer avgränsas till det som står att läsa i avtalet och att ”inga ytterligare frågor kommer att beredas” samt att ”det finns ingen garanti för att frågor som bereds i projektet automatiskt är garanterade finansiering i budgetpropositionen” (s. 48). Den sista meningen ger regeringen och SD manöverutrymme att lämna diverse reformer ofinansierade och därmed förvandla dessa till dekorativa formuleringar i avtalet, retoriska utsmyckningar som aldrig kommer sätta avtryck i verkligheten. Vad som blir finansierat återstår att se, men noterbart är att inga reformförslag ges som skulle leda till större investeringar i skolan. Med tanke på att vi står vid randen på en ekonomisk kris som vi inte riktigt ser slutet för, med skenande inflation och kostnader för såväl privatpersoner som kommuner, huvudmän och myndigheter, samt ett av kriget pådrivande intresse för försvarets kostnader lär vi inte se några större steg mot investeringar.

Reformer kring kunskap och lärarkåren

Som nämndes ovan är varken det övergripande syftet för skolområdet i Tidöavtalet, eller de fem specifika målen som listas under syftet, särskilt talande i sig. Formuleringarna kunde komma från nästintill vilken regering som helst under 2000-talet, oavsett politisk färg.

Det blir därför av större intresse att närmare granska innehållet i de konkreta förslag som listas under punkt 3 i avtalets skolkapitel: Reformer som ska genomföras i projektet (s. 49 – 54). Dessa presenteras under följande rubriker, vardera med ett antal specifika punkter: Kunskapsresultat och kunskapsinnehåll, Trygghet och arbetsro, Friskolor och valfrihet, Läraryrket, ochtill slut Likvärdig skola med kvalitet i hela landet. Jag kommer diskutera de sista två punkterna mer djupgående i den tredje delen av denna artikelserie

Första punkten under rubriken om kunskapsresultat och kunskapsinnehåll är förutsägbart nog reformförslag kring skolans läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Här ska större vikt läggas på barns kognitiva utveckling samt ökat fokus på inlärning. Det är i linje med skoldebatten från högerhållet där mer fokus på fakta och ämneskunskaper framhålls som särskilt viktiga och där just läroplanernas formuleringar pekats ut som hinder för höjda kunskapsresultat. Medan det är självklart att läroplanens formuleringar mer eller mindre kan styra in lärarkåren på specifika arbetssätt, är det intressant att så stort fokus läggs på att försöka styra upp den ”socialdemokratiska flumskolan” genom allt tydligare formuleringar i läroplanen – inte minst med tanke på att samtliga läroplaner från 1980 framåt varit produkter från borgerliga regeringar. Det är också talande att man hellre föreslår förändringar i texter än förändringar i skolans och lärarnas materiella förutsättningar att bidra till barns lärande, exempelvis med ekonomiska resurser för förbättrade arbetsmiljöer.

Förslag läggs även på ökad studietid, särskilt med fokus på svenska och matematik – och glädjande nog visas här en insikt i att detta ”förutsätter att lärares administrativa börda har lättats” och att undervisningsskyldigheten reglerats. Det kan dock, med tanke på att alla reformer ska finansieras, göra detta till en av avtalets i praktiken ”döda” formuleringar.

Betygssystemet ska kopplas tydligare till ett kunskapsfokus står det. F-gränsen ska behållas trots såväl forskares som lärares uppmärksammande av de negativa konsekvenserna av den gränsen, inte bara på individnivå utan på samhällsnivå. Den med bra minne kan erinra sig när Liberalernas skolpolitiske talesman, Fredrik Malm, hänvisade till sin övertygelse utifrån sina erfarenheter som fader till två barn som argument emot forskningsresultat kring betyg för att förstå de borgerliga partiernas ideologiska vidmakthållande av gränsen. Digitalisering och central rättning av nationella prov görs även till verktyg mot betygsinflationen. Nationella prov, betygssystemet och fokus på läroplaner är allt i linje med tidigare Folkpartiets skolpolitik – här ser vi alltså tydliga spår av det björklundska arvet då Liberalerna verkar ha gett tydligt avtryck på skolpolitiken.

Som jag nämnde ovan föreslås utökad studietid i kombination med lovskola och obligatorisk läxhjälp. Såtillvida resurser ges till detta kan det visserligen bidra till bättre skolgång för många barn, givet att de får kvalificerat stöd och att lärarnas professionella omdöme får styra.

Antagningskrav till lärarutbildningen ska höjas och ”utbildningsinnehållet reformeras med ökat fokus på ämneskunskap, kognitionsvetenskap och praktisk metodik”. Dessa förslag skulle kunna vara klippta från valfri text av den tidigare flitige skoldebattörens, numera Liberalernas skolpolitiske expert, Isak Skogstad (exempelvis den här publicerad i Skola och samhälle). Här exemplifieras hur lärarutbildningarna återigen är föremål för fortsatt detaljstyrande från politiskt håll. De ses trots allt som verktyg för att styra skolan vilket kan ses som del av björklundska arvet. Samtidigt är formuleringen mindre oroande än den som följer: ”ämneslärarutbildningen ska koncentreras till de högst rankade lärosätena inom respektive område” (s.52). I nuläget vet vi varken vilken rankning som avses eller huruvida ”respektive område” avser geografiskt område eller vetenskapliga ämnesområden.

Vidare antyder ambitionen att få ”fler akademiker att byta spår till lärare mitt i livet” att utökningen av korta lärarutbildningsspår kommer fortsätta och de traditionella lärarutbildningarna konkurrera mot fler korta program som till och med går att läsa parallellt med heltidstjänst. Med de kortare utbildningarnaskortare tid att utveckla pedagogisk och didaktisk kompetens finns naturligtvis risken att läraryrkets status snarare sänks ytterligare än stärks. Denna utveckling drevs även av den avgående socialdemokratiska regeringen, trots omfattande kritik från remissinstanserna och kan jämföras med de angrepp som görs mot lärarutbildningar i exempelvis England. Där görs lärarutbildningar nu om till allt kortare program, betecknade som teacher training snarare än teacher education, och där antalet aktörer som driver lärarutbildning begränsas. Liknande hände med Björklunds reformpaket där lärosäten ålades att ansöka om att få bedriva lärarutbildning. Huruvida en liknande process sätts igång igen är svårt att säga i nuläget – men en ”koncentratration” av lärarutbildningarna lär administreras av Universitetskanslersämbetet.

Lärarnas administrativa börda ska ses över och ”elevnära dokumentation” begränsas. Även administration kring kränkande behandling ska minskas, dock ”utan att sänka ambitionerna i arbetet” (s.54). Tecken på detta kan även ses där insatser mot hedersvåld och ”andra likvärdiga kränkningar” utifrån diskrimineringsgrunderna (s.55). Däremot föreslås en utredning av modersmålsundervisningen ”i syfte att den inte negativt ska påverka integrationen eller elevens kunskapsutveckling i svenska språket”. Begränsning av modersmålsundervisning var bland annat på förslag under Björklunds ministertid och har länge varit en käpphäst för SD, men intressant nog har de inte forskningen med sig på det här området heller. Detta är med andra ord en till synes ideologisk fråga som L och SD delat länge. Att modersmålsundervisningen ska utredas kan ändå ses som ett tecken på att man lägger frågan på is, men nedläggning eller begränsning av den är helt klart ett dåligt förslag om resultaten i skolan ska höjas. Samtidigt kan begränsad modersmålsundervisning ses som ett sätt att frigöra resurser till andra satsningar, särskilt om det nu inte kommer skjutas till pengar för dessa.

Till slut ska lärarrollen utvecklas, särskilt genom karriärtjänstreformen – återigen en del av björklundska arvet – en reform som ska bidra till fler förstelärare, lektorer och satsningar för vidareutbildning i ämneskunskaper och ledarskap. Här föreslås även reglering av lärarnas arbetstid vilket kan vara välkomnande med tanke på hur olika den ser ut på sina håll i landet. Medan många lärare har efterfrågat en tillbakagång till reglerad undervisningstid, bör det dock påpekas att en sådan reglering kommer kosta pengar om inte undervisningstiden i genomsnitt skall öka. Med tanke på att det inte finns några antydningar om att större resursförskjutning ska göras till skolan, och medan såväl kostnader som inflation skenar finns det anledning att hålla vaksam blick på frågan.

Röster har lyfts om hur lärarna tidigare ”lurats och förråtts” av staten, hur deras lojalitet, integritet och kompetens ifrågasatts från politiskt håll, och hur man som regel försöker reglera lärarna snarare än samarbeta med dem eller ge dem tillit att styra. Med tanke på detta så kan tydligare regleringar av lärarnas arbetsvillkor leda till andra resultat än de lärarna hoppas på. Särskilt när politiken, oavsett färg, hellre allierar sig med arbetsgivarna än lärarna. Tydligt är dock att Liberalerna påverkat skolpolitiken och att deras avtryck kan härledas till partiets skolpolitiska guldålder under Jan Björklunds ordförande- och ministertid.

Sakpolitiska reformer kring skolmarknaden och likvärdigheten

Även om likvärdighetsfrågan diskuteras under en egen rubrik i Tidöavtalet och följs av tio punkter med reformförslag är det uppenbart att frågan egentligen inte tas på allvar. Här görs likvärdighet till en fråga om kontroll, reglering och särskilt fokus (fyra hela punkter) på elever och skolor som kan tänkas ha en hög andel utländska elever. Faktum är att ganska många punkter från andra delar av avtalet har mer med likvärdighet att göra än just de punkter som lyfts under  likvärdighetsrubriken, exempelvis frågor om särskilt stöd, diskriminering, betygssystemet, ökad organisatorisk differentiering i skolsystemet och friskolornas särställning. Ingenstans berörs dock den eskalerande segregationen i skolsystemet. Jag kommer därför bredda diskussionen till att också omfatta en del av dessa punkter.

Vi kan börja med att konstatera att Liberalernas löfte om förstatligande av skolan är bortblåst vilket är föga förvånande med tanke på att de övriga partierna var helt ointresserade av det. Däremot föreslås en statligt styrd och nationellt bindande skolpengsnorm. Lärarförbundets tolkning av det förslaget är att en lägsta nivå riskerar upprättas som därmed kan leda till sänkning av skolpengen bland huvudmän som i nuläget ligger högt. Lärarförbundet efterfrågar hellre investeringar i skolan, som länge har varit eftersatt – oavsett regeringsfärg.

Huruvida en statlig skolpengsnorm kommer bidra positivt till likvärdigheten återstår med andra ord att se, men en risk är att incentiven driver mot lägre ambitioner snarare än högre.

Några välkomna reformförslag som Tidöavtalet anger för likvärdigheten är satsning på läroböcker samt en tydligare reglering av bland annat tillgång till skolbibliotek, laborationsutrustning, skolgårdar, läromedel och elevhälsa. Återigen får vi bara hoppas att detta inte blir en fråga om stipulerande av diverse lägstanivåer som sedan kan bockas av, men reformpaketet presenteras ihop med förslag om ökade befogenheter för Skolinspektionen och frekventare kontroller vilket ger incitament för sådan kultur. Läromedelsfrågan riskerar också läggas ut på ”entreprenad” så att säga, snarare än handla om statlig kontroll av läromedlens kvalitet. Att ha som ambition att ge varje elev en lärobok för sitt ämne säger nämligen ingenting om läromedlens kvalitet eller ursprung.

Skolmarknadens aktörer jublade efter avtalets presentation. Det kan i sig ses som ett varningstecken avseende likvärdighetsfrågan eftersom skolvalet och skolmarknaden drivit på segregationen i hög grad och då marknadsstyrningen lett till försämrande finansieringsmodeller som gynnar just de stora koncernerna. Tydligt är att vinstuttag för befintliga friskolor inte ska begränsas (vissa krav på nya aktörers ekonomi ska däremot göras innan vinst tas ut), och kötid för friskolor ska behållas om än bli kortare. Vinstförbud är i sig ett trubbigt instrument för att styra finansieringen, en översikt över systemets ekonomiska styrning och de incitament som det leder till har gjorts ibland annat Åstrandsutredningen men just de förslagen verkar inte inverka på avtalets text.

I stort innebär avtalet därför inga förändringar för skolmarknaden, annat än kosmetiska mininsatser, som snarare cementerar marknaden genom att bland annat göra skolvalet obligatoriskt. Antagningskriterierna ska göras ”transparenta” men ingen offentlighetsprincip införs för friskolor eftersom detta anses försämra för mindre friskolor.  Något som går emot vad de idéburna friskolornas förbund uttryckt. Istället ska en insynsprincip motsvarande offentlighetsprincip ”klargöras”. Vad det kan tänkas innebära konkret för elever och personal är oklart.

Det är dock talande att skolor med muslimsk profil pekas ut särskilt i avtalet (s.55). Det kan påpekas att konfessionella skolor endast utgör ca. ett procent av samtliga friskolor i Sverige och att endast ungefär 10 procent av de konfessionella skolorna har en muslimsk profil. Här uppvisas därför en handlingskraftighet som riktar uppmärksamheten från kvalitetsproblem i friskolegenren generellt och de konfessionella skolorna specifikt. Självklart ska inte religiös extremism och systematiskt hedersvåld få utrymme i svensk skola. Men problemet får här oproportionellt utrymme med tanke på vad avtalet saknar.

Likvärdighet berör också den eskalerande segregationen i skolsystemet. Elever sorteras allt mer utifrån socioekonomisk bakgrund, etnisk bakgrund, resultat, behov av stöd och skolor ger (och har) en allt mindre likvärdig tillgång till pedagogiska resurser som personal och böcker. Medan det sistnämnda faktiskt nämns, om än med otrovärdiga formuleringar, lämnas segregationen helt åt sidan. Snarare föreslås än större segregation genom mer omfattande differentiering av elever genom fler särskilda grupper och resursskolor samt fler spetsklasser (återigen arv från Björklund).

Avtalet kan sägas innebära en förlorad mandatperiod vad avser likvärdigheten, särskilt vad avser skolmarknadens segregerande effekter och orättvisa finansieringsmodell. Inga större begränsningar på de stora koncernernas verksamheter införs, kvalitetskrav, finansiering och insyn i verksamheterna riskerar inrätta en lägstanivåernas politik. Flera antydningar om förbättrad arbetssituation för lärare genom mer personal och mindre dokumentation är löften som hörts tidigare från regeringar från politikens båda sidor, utan att situationen blivit bättre. Det är också talande att regeringen tror att läraryrket kan göras mer attraktivt genom höjning av intagningskraven på lärarutbildningarna, en koncentration av lärarutbildningarna (vilket verkar vara metafor för färre utbildningar) och fler karriärtjänster trots föga belägg för att den tidigare reformen haft önskade konsekvenser. Karriär och konkurrens är dock uppenbarligen de verktyg man tror sig kunna ordna skolans samhällsproblem med.

Det finns även flera inbyggda paradoxer i avtalet.  Till exempel ska elever få ökad undervisningstid i vissa ämnen, extra studietid och lovskola vid behov samt att fler särskilda undervisningsgrupper och spetsgrupper ska upprättas. Dessutom ska fler lärare bli speciallärare. Samtliga dessa insatser förutsätter mer kvalificerad personal och går dåligt ihop med verkligheten där allt färre behöriga lärare står framför allt större klasser.

Dessutom föreslås en ändrad lärarutbildning med lägre antal antagna genom höjda antagningskrav och färre lärosäten som ska erbjuda lärarutbildning. Detta riskerar snarare att minska antalet examinerade lärare. Ytterligare en paradox är ambitionen för mindre administration och dokumentation parallellt med obligatorisk polisanmälan av brott och att skolans brottsförebyggande roll ska lagstadgas. De som gjort en polisanmälan kan intyga att det kräver sin byråkrati från såväl anmälarens som den mottagande polisstationens håll. Dessutom kan en generell reglering av anmälningsplikt, utan vidare nyansering, inte minst vad gäller individuella elevers och deras familjers status som medborgare, flyktingar eller asylsökande, gå direkt emot lärares yrkesetik.  

Vad som blir resultatet av Tidöavtalets skolpolitiska innehåll återstår att se, inte minst är det oklart vilka reformförslag som kommer ges utrymme i budget och därmed kan bli verklighet. Avgränsningen mot andra frågor än de som nämns är dock tydlig i inledande texten, så andra reformer utöver de föreslagna lär vi inte se. Det är dock slående hur mycket av skolpolitiken som förs för 2020-talet härstammar från tidiga 2000-talets reformpolitik. Skolpolitiskt nytänkande lyser här med sin frånvaro, men ingen kan klaga på att det nya regeringsunderlaget inte sköter sin återvinning.

Tyvärr verkar vi därför gå emot fyra förlorade år för skolan och skolans likvärdighet i en situation där vi inte har någon tid att förlora.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: