Kapitel i antologier/Book chapters

Här har jag samlat kapitel som jag skrivit ensam eller tillsammans med andra. Länkar till förlagens hemsidor för böckerna är markerade i titlarna. Notera att både boken Bildning för alla! (2012) och boken Högskolepedagogisk utveckling i teori och praktik finns att ladda ned i sin helhet genom länken.

Here, I’ve gathered book chapters that I have authored or co-authored. Links to the publishers’ pages for the books are included. Most of these chapters are in Swedish, English translation of the title is given in brackets. Please note that the whole book, Bildning för alla! from 2012 is available open access through the provided link, as is Högskolepedagogisk utveckling i teori och praktik from 2018.

Magnússon, G. (2023). När inkluderingen offrades till marknaden. I Larsson & Plesner (red.). Skolan efter marknaden. Om skolans och lärarrollens framtid. s. 99- 114. Stockholm: Liber

Magnússon, G. (2023). Inkludering och specialpedagogik (E: Inclusion and special education). I Insulander, E. & Selander, S. (red). Att bli lärare. S. 63-67. Stockholm: Liber.

Magnússon, G. (2022). Har inkluderingen gått för långt? En blick på inkludering som policy (E: Has inclusion gone too far? A view on inclusion as policy). I Öhman, A. (red). Etiska perspektiv på specialpedagogers yrkesroll och värdepedagogiska praktik. S. 94-123. Lund: Studentlitteratur.

 

Magnússon, G. & Nygren, T. (2021). Vetenskap och teori i tillämpning inom utbildningsvetenskaperna (E: Science and theory, application in education sciences). I Nygren, T. (red) Vetenskap och teori inom utbildningsvetenskaperna. s. 42-80. Stockholm: Natur och Kultur. 

  • Hallsén, S. & Magnússon, G. (2021). Att initiera förändring eller iscensätta handlingskraft? Riktade statsbidrag som utbildningspolitiska instrument. (E: To initiate change or to enact power of change? Ear-marked state funding as instruments of education politics ) I Landahl, J., Sjögren, D. & Westberg, J. (red). Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter. s. 183-204. Nordic Academic Press.
  • Magnússon, G. (2021). ”De är många, de är överallt, och de har makt…” Historisk kartläggning av pedagogiska etablissemanget. (“They’re many, they’re everywhere, and they have power…”. A historical mapping of the educational establishment) I Landahl, J., Sjögren, D. & Westberg, J. (red). Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter. s. 233-260 Nordic Academic Press. 

Magnússon, G. (2020) Det pedagogiska etablissemangets retoriska funktion. (E: The rhetorical function of the educational establishment) I Fejes & Dahlberg (red). Perspektiv på skolans problem – Vad säger forskningen? Lund: Studentlitteratur.  

Magnússon, G., & Rytzler, J. (2018). Didaktik som alternativ till en instrumentell högskolepedagogik. In Ärlemalm Hagsér & Öhman (eds). Högskolepedagogisk utveckling i teori och praktik (1st ed., pp. 9–22).

Göransson, K., Nilholm, C., & Magnússon, G. (2012). Inclusive education in Sweden: Past, present and future issues. In Barow & Östlund (red). Bildning för alla! En pedagogisk utmaning (pp. 161–174). Kristianstad: Kristianstad University Press. 

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: