Pragmarxist

(English below)

Pragmarxist är en kombination av orden pragmatism och marxism, två filosofiska synsätt som jag blev inspirerad av under min forskarutbildning och som fortsätter att informera mitt arbete. Jag började använda @pragmarxist som en tagg på sociala medier, ett slags skämt för mig själv, men ordet har följt mig sedan dess.

För att förtydliga innebörden: pragmatism informerar min forskning i å ena sidan genom att jag är en teoretisk och metodologisk eklektiker med ett särskilt intresse för de praktiska konsekvenserna av olika utbildningsideologier och å andra sidan genom övertygelsen att varje förhållningssätt till utbildning är i sig politiskt och avsett att förändra handlingar och organisation.

Den marxistiska delen av taggen, antyder i viss mån den kritiska teoritradition varifrån jag hämtar verktyg för tanke och analys samt en materialistisk utgångspunkt i synen på utbildningspolitik. Det vill säga: varje pedagogisk ideologi, vare sig den uttrycks implicit eller explicit i utbildningspolitiken, har materiella och ekonomiska konsekvenser för dem som är involverade i utbildning (både elever och lärare).

Genom att uppmärksamma komplexitet, historia och makt kan vi uppmärksamma hur och varför utbildning har blivit organiserad som den är, vem den tjänar och hur den påverkar de mest utsatta medlemmarna i våra samhällen.

Dessa filosofiska traditioner utgör grunden för min forskning, min undervisning och mitt skrivande, offentligt såväl som professionellt. Jag är även en förespråkare av “de intellektuellas ansvar”, eller för att omformulera det, ansvaret de i privilegierade och maktpositioner har att delta i den offentliga diskussionen om de frågor de forskar och utbildar om.

Jag försöker sköta denna skyldighet på olika platser och hoppas att denna webbsida kan vara ett forum för att samla och sprida mitt arbete

About the term “pragmarxist”

Pragmarxist is a combination of the words pragmatism and marxism, two philosophical approaches I became enchanted with during my Ph.D. studies, and which continue to inform my work. I used @pragmarxist as a tag on different social media to begin with, a simple pun of sorts, but it has followed me ever since.

To clarify, pragmatism informs my research in terms of being a theoretical and methodological eclecticism, an interest for the practical consequences of different ideologies of education, and a belief that any approach to education is inherently political and intended to alter action and behaviour.

The marxist part of the tag, indicates to a certain extent to the tradition of critical theory side from where I find tools for thinking as well as an emphasis on the fact that any educational ideology, whether expressed implicitly or explicitly in politics of education, have material and economical consequences for those involved in education (both students and teachers alike). By paying attention to complexity, history, and power, we can attend to how and why education has become organized as it is, whom it serves and how it affects those most vulnerable members of our societies.

These philosophical traditions inform my research, my teaching and my writing, public as well as professional. I am a thorough believer in the “responsibility of the intellectuals”, or to re-frame it, the responsibility of those in positions of privilege and power, to participate in the public discussion about the issues they research and educate about.

I try to attend to this obligation in different venues, and hope that this webpage can be a forum to gather and circulate my work.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: